ADATKEZELÉSI SZERZŐDÉS EasySIGN

Jelen Adatkezelési Szerződés a Szerződés szerves részét képezi. A személyes adatokért a Szerződés értelmében a Felhasználó felelős („az Adatkezelő”). Az EasySIGN BV a személyes adatok szerződéses feldolgozója („Feldolgozó”). Ezt követően mindkét fél adatkezelőként vagy feldolgozóként fog szerepelni.

MIVEL

A felek megállapodtak abban, hogy az Adatkezelő a Processzort szoftverszállítóként használja az EasySIGN grafikus gyártási szoftverhez. Az Adatfeldolgozó a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeli az Adatkezelő személyes adatait.

Annak érdekében, hogy a Felek kapcsolatukat a jogszabályoknak megfelelő módon bonyolítsák le, a Felek jelen Adatkezelési Megállapodást („DPA”) az alábbiak szerint kötötték:
 
1. Fogalommeghatározások
A jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában:  
„Alkalmazandó adatvédelmi törvény” : az egyének alapvető jogait és szabadságait, különösen a magánélethez való jogát védő jogszabályok a Személyes adatok kezelése tekintetében, amely jogszabályok az Adatkezelőre és az Adatfeldolgozóra vonatkoznak; az Alkalmazandó adatvédelmi törvény kifejezés magában foglalja a GDPR-t is;    
"Vezérlő" : az EasySIGN fent megnevezett ügyfele, aki természetes vagy jogi személyként egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes Adatok Feldolgozásának céljait és eszközeit;    
„A GDP” : az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely 25. május 2018-én lépett hatályba;    
"Nemzetközi szervezet" : a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, vagy bármely más testület, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás vagy annak alapján hoztak létre;    
"Tagállam" : az Európai Unióhoz tartozó ország;    
"Személyes adatok" : bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó információ;    
„Adattárgy” : olyan azonosítható személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító segítségével, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai jellemző elem alapján, az adott természetes személy mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása;
„Személyes adatok megsértése” : a biztonság megsértése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához vagy azokhoz való hozzáféréshez vezet;    
„Feldolgozás/Feldolgozás” : minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal. továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján;
"Processzor" : EasySIGN BV, amely az Adatkezelő nevében kezeli a Személyes adatokat;
„Megállapodás az ügyfél és EasySIGN belépésekor Feliratkozás" : az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött fő szerződés, amely rögzíti a Szolgáltatások nyújtásának feltételeit;    
„Szolgáltatások” : az Adatfeldolgozó által az Adatkezelőnek nyújtott és a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1. függelékének „Feldolgozás tárgya” pontjában leírt szolgáltatások;    
„Személyes adatok különleges kategóriái” : faji vagy etnikai származásról, politikai véleményről, vallási vagy filozófiai meggyőződésről vagy szakszervezeti tagságról árulkodó személyes adat; Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása természetes személy, egészségi állapotra vonatkozó adatok, illetve természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok egyedi azonosítása céljából;    
"Alprocesszor" : az Adatfeldolgozó által megbízott adatfeldolgozó, aki kijelenti, hogy hajlandó személyes adatokat fogadni az Adatfeldolgozótól, amely kizárólag olyan Feldolgozási tevékenységekre irányul, amelyeket az Adatkezelőnek az utasításaival, a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeivel és az írásos alcím feltételeivel összhangban kell elvégezni. -feldolgozási megállapodás;    
"Felügyeleti Hatóság" : egy tagállam által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott független hatóság;    
„Műszaki és szervezési   Biztonsági intézkedések" : a Személyes adatok véletlen megsemmisülése vagy véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelmét célzó intézkedések, különösen, ha a Feldolgozás az adatok hálózaton történő továbbításával jár, valamint a Feldolgozás minden egyéb jogellenes formája ellen;    
"Harmadik ország” : olyan ország, amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság nem döntött úgy, hogy az adott ország, vagy azon belül egy terület vagy egy vagy több meghatározott ágazat megfelelő szintű adatvédelmet garantál.
2. A Feldolgozás részletei
Az adatfeldolgozó által az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó javára végzett adatkezelési tevékenységek részletei (például az adatkezelés tárgya, jellege és célja, a személyes adatok típusa és kategóriái az érintettek) jelen adatvédelmi nyilatkozat 1. függeléke tartalmazza.

3. Az Adatkezelő jogai és kötelezettségei
Az Adatkezelő arra utasította és a továbbiakban is utasítja az Adatfeldolgozót az adatkezelés időtartama alatt, amelyre az utasítást adta, hogy a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő számára kezelje, és a vonatkozó adatvédelmi törvény, a Szerződés értelmében. az ügyfél és az EasySIGN között az előfizetés megkötésekor, a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az adatkezelő utasításai között. Az Adatkezelő jogosult és köteles az Adatfeldolgozónak utasítást adni a Személyes Adatok Kezelésére általános és egyedi esetekben. Az utasítások vonatkozhatnak a Személyes adatok helyesbítésére, törlésére és zárolására is. Az utasításokat általában írásban adják, kivéve, ha a sürgősség vagy más különleges körülmények más formát (pl. szóbeli vagy elektronikus) igényelnek. Az adatkezelő az íratlan utasításokat haladéktalanul írásban megerősíti. Amennyiben egy utasítás végrehajtása költségekkel jár az Adatfeldolgozó számára, az Adatfeldolgozó először értesíti az Adatkezelőt ezekről a költségekről. Az Adatfeldolgozó csak akkor hajt végre utasítást, ha az Adatkezelő megerősítette, hogy felelős az utasítás végrehajtásának költségeiért.

4. A Feldolgozó kötelezettségei
A processzor:
 1. a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint és az Adatkezelő nevében kezeli; az ilyen utasításokat az ügyfél és az EasySIGN között létrejött megállapodás tartalmazza az előfizetés megkötésekor, a jelen adatvédelmi nyilatkozat, valamint egyéb, a fenti 3. cikkben említett dokumentált formában. Ez az Adatkezelő utasításainak betartására vonatkozó kötelezettség a Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítására is vonatkozik;
 2. haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt, ha az Adatfeldolgozó bármilyen okból nem tud eleget tenni az Adatkezelő utasításának;
 3. biztosítsa, hogy azok a személyek, akiket az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében a Személyes adatok feldolgozására felhatalmazott, vállalják a titoktartás betartását, vagy hogy ezekre a személyekre megfelelő titoktartási kötelezettség vonatkozzon, és hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kezeljék ezeket a személyes adatokat. Adatok az Adatkezelő utasításai szerint;
 4. a Személyes Adatok feldolgozása előtt meg kell valósítani az Alkalmazandó Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelő, a 2. számú mellékletben meghatározott műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket, és gondoskodni arról, hogy az ezekre a Technikai és Szervezeti Biztonsági Intézkedésekre vonatkozóan megfelelő garanciákat nyújtson az Adatkezelőnek;
 5. megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel lehetőség szerint segíti az Adatkezelőt az Érintett tájékoztatásra, hozzáférésre, helyesbítésre és törlésre, adatkezelés korlátozására vonatkozó jogainak gyakorlására irányuló megkeresésekre való válaszadási kötelezettségének teljesítésében. , értesítés, adathordozhatóság , kifogások megfogalmazása és automatizált döntéshozatal; amennyiben ezek a megvalósítható Műszaki és Szervezeti Intézkedések a 2. függelékben említett Technikai és Szervezeti Intézkedések módosítását vagy módosítását teszik szükségessé, az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt a kiegészítő vagy módosított Műszaki és Szervezeti Intézkedések végrehajtásának költségeiről. Amint az Adatkezelő megerősítette, hogy ezek a költségek az ő számláját viselik, az Adatfeldolgozó megteszi azokat a kiegészítő vagy módosított technikai és szervezési intézkedéseket, hogy segítse az adatkezelőt az érintettek kérésének teljesítésében;
 6. az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a jelen Adatvédelmi Szabályzatban és a GDPR 28. cikkében meghatározott kötelezettségek betartásának bizonyításához szükséges, valamint lehetővé teszi és hozzájárul az ellenőrzésekhez, beleértve az adatkezelő vagy az adatkezelő által megbízott más könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket is. Az Adatkezelő tudatában van annak, hogy a személyesen és a helyszínen végzett auditok jelentősen megzavarhatják az Adatfeldolgozó üzleti tevékenységét, sok pénzbe kerülhetnek és időigényesek is lehetnek. Ennek megfelelően az Adatkezelő csak abban az esetben végezhet személyesen és helyszíni ellenőrzést, ha megtéríti az Adatfeldolgozónál az üzleti tevékenysége megzavarása miatt felmerült költségeket;
 7. szükségtelen késedelem nélkül értesítse az Adatkezelőt:
  i.
  a személyes adatok bűnüldöző hatóság általi nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, jogilag kötelező erejű kérelméről, kivéve, ha ez az értesítés egyébként tiltott, például a bűnüldözési nyomozás titkosságának megőrzésére vonatkozó büntetőjogi tilalom;
  ii.
  közvetlenül az Érintetttől kapott panaszok és kérelmek (például hozzáféréssel, helyesbítéssel, törléssel, feldolgozás korlátozásával, értesítéssel, adathordozhatósággal, adatkezelés elleni kifogásokkal és automatizált döntéshozatallal kapcsolatos panaszok és kérelmek) anélkül, hogy a kéréssel tovább foglalkoznának. kivéve, ha erre más felhatalmazást kap;
  iii.
  ha az Adatfeldolgozó az EU jogszabályai vagy a rá vonatkozó tagállam jogszabályai alapján köteles a Személyes Adatokat az Adatkezelő utasításain túlmenően kezelni, mielőtt az ezen a körön túlmenő adatkezelést végezne, kivéve, ha az EU jogszabály vagy jogszabály az adott tagállam közérdekű kényszerítő okokból megtiltja ezt az információt; a közleménynek meg kell határoznia az adott uniós jogszabály vagy a tagállam jogszabályai szerinti jogszabályi követelményt;
  iv.
  ha az adatfeldolgozó álláspontja szerint egy utasítás ellentétes a hatályos adatvédelmi törvénnyel; ha erről értesítést ad, az Adatfeldolgozó nem köteles követni az utasítást, kivéve, ha és amíg az Adatkezelő meg nem erősíti vagy módosítja azt; és
  v.
  amint az Adatfeldolgozó tudomást szerez a személyes adatok megsértéséről, legfeljebb 24 órán belül. Ha ilyen Személyes adatok megsértése történik, az Adatfeldolgozó az Adatkezelő írásbeli kérésére segíti az Adatkezelőt a hatályos adatvédelmi törvény szerinti azon kötelezettségének teljesítésében, hogy az incidenst jelentse az Érintetteknek vagy a Felügyeleti Hatóságnak, és dokumentálja a Személyes Adatvédelmi incidenst. . A bejelentéssel kapcsolatos elérhetőségek az ügyfélszolgálati rendszerben kerülnek rögzítésre. A kapcsolattartók felsorolása a jelen megállapodás mellékletében található;
 8. segítse az adatkezelőt a GDPR 35. cikkében előírt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében, amely az adatfeldolgozó által az adatkezelőnek nyújtott szolgáltatásokra és az adatfeldolgozó által az adatkezelő számára feldolgozott személyes adatokra vonatkozik;
 9. kezelni az Adatkezelőnek a Személyes Adatok Feldolgozásával kapcsolatos minden kérdését (például annak érdekében, hogy az Adatkezelő azonnal válaszolhasson az Érintett panaszaira vagy kéréseire), és eleget tegyen a Felügyeleti Hatóságnak a továbbított adatok feldolgozásával kapcsolatos tanácsának. adat;
 10. amennyiben köteles és kérik a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján kezelt személyes adatok helyesbítését, törlését és/vagy zárolását, ezt haladéktalanul tegye meg. Ha és amennyiben a személyes adat törvényi adatmegőrzési kötelezettség miatt nem törölhető, az Adatfeldolgozó a személyes adatok törlése helyett korlátozza a személyes adatok további kezelését és/vagy felhasználását, vagy eltávolítja a megfelelő személyazonosságot a Személyes adatokból. („blokkolás”). Amennyiben az Adatfeldolgozót ilyen zárolási kötelezettség terheli, az Adatfeldolgozó legkésőbb a megőrzési időszak lejártának naptári évének utolsó napjáig törli a vonatkozó Személyes Adatokat.
 
5. Részfeldolgozás
 
 1. Az Adatkezelő engedélyt ad az Adatfeldolgozó által a Szolgáltatások nyújtására igénybe vett Alfeldolgozó(k) használatára. Az Adatkezelő jóváhagyást ad az Alfeldolgozó(k) számára a következők tekintetében:
  WebWhales Woocommerce webáruház
  Hubspot CRM
  Copernica CRM
  csapatvezető CRM
  U-digitális Marketing szolgáltató
  Hotjar Online viselkedés rögzítő eszköz
  Mollie Fizetési szolgáltató
  Pontos Online Felhő alapú könyvelés
  Libra szolgáltatás automatizálása Számítógépes szolgáltató
  Microsoft Office 365 Felhőalapú e-mailek és táblázatok
  Wibu Felhő alapú licenckezelő
  Google Google Analytics.
  Ezekkel a felekkel megkötötték az általuk rendelkezésre bocsátott feldolgozási szerződéseket.
 2. Abban az esetben, ha a Feldolgozó új vagy több Alfeldolgozót kíván bevonni, az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy az EasySIGN „Adatvédelmi szabályzata” (https://www.easysign.com/about-us/privacy-policy/) frissül. Az Adatkezelő biztosítja az EasySIGN „Adatvédelmi Szabályzatának” rendszeres áttekintését. Ha az Adatkezelőnek ésszerű oka van kifogásolni új vagy több Al-feldolgozó igénybevétele ellen, az Adatkezelő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Adatfeldolgozót az Értesítési Al-feldolgozó kézhezvételétől számított 14 napon belül. Abban az esetben, ha az Adatkezelő tiltakozik egy új vagy másik al-feldolgozóval szemben, és a visszatartás nem ésszerűtlen, az Adatfeldolgozó ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat módosítsa az Adatkezelő rendelkezésére, vagy kereskedelmileg ésszerű változtatást javasoljon az Adatkezelő konfigurációjában vagy a a Szolgáltatások adatkezelője általi felhasználása annak megakadályozására, hogy az új vagy másik alfeldolgozó feldolgozza a személyes adatokat, amely ellen kifogást emeltek, anélkül, hogy az Adatkezelőre indokolatlan terhet róna. Ha az Adatfeldolgozó a módosítást ésszerű időn belül nem tudja elérhetővé tenni, amely időtartam nem haladja meg a hatvan (60) napot, az Adatkezelő a „Feltételek” érintett részét megszüntetheti.https://www.easysign.com/about-us/general-terms-and-conditions/), azonban csak azon Szolgáltatások tekintetében, amelyeket az Adatfeldolgozó nem tud nyújtani az új vagy más Alfeldolgozó használata nélkül, amely ellen az Adatfeldolgozóhoz intézett írásbeli értesítés útján kifogást emeltek.
 3. Az Adatfeldolgozó szerződésben köteles a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal megegyező adatvédelmi kötelezettséget róni valamennyi Al-feldolgozóra. A Feldolgozó és az Alfeldolgozó közötti megállapodásnak ugyanis megfelelő garanciákat kell adnia a 2. számú mellékletben meghatározott Műszaki és Szervezeti Biztonsági Intézkedések végrehajtására, amennyiben ezek a Műszaki és Szervezeti Biztonsági Intézkedések az Alfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások szempontjából fontosak. .
 4. A processzor a legnagyobb körültekintéssel választja ki az alprocesszort.
 5. Ha egy ilyen al-feldolgozó harmadik országban található, az adatfeldolgozó az adatkezelő írásbeli kérésére EU-mintaszerződést köt (Adatkezelő > Adatfeldolgozó) az Adatkezelő nevében (az Adatkezelő nevében), a Bizottság határozata alapján. 2010/87/EU. Ebben az esetben az Adatkezelő utasítja és felhatalmazza az Adatfeldolgozót, hogy az Adatkezelő nevében utasításokat adjon az Al-feldolgozóknak, és érvényesítse az Adatkezelőnek az Al-feldolgozók tekintetében az EU-mintaszerződés szerinti valamennyi jogát.
 6. Az Adatfeldolgozó felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé az Al-feldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért, ha az al-feldolgozó kötelezettségeit nem teljesíti. Az Adatfeldolgozó azonban nem vállal felelősséget az Adatkezelőnek az Alfeldolgozókkal szembeni utasításaiból eredő károkért/veszteségekért és követelésekért.
 
6. A felelősség korlátozása
A jelen adatvédelmi nyilatkozatból eredő vagy azzal kapcsolatos minden felelősség a „Feltételek és feltételek”-ben meghatározott vagy azokra egyébként alkalmazandó felelősségi rendelkezéseket követi, és kizárólag azokra az irányadók. Ezért, és a felelősségi korlátok kiszámítása és/vagy egyéb felelősségi korlátozások alkalmazásának meghatározása céljából, a jelen adatvédelmi nyilatkozatból eredő minden felelősséget úgy kell tekinteni, hogy a vonatkozó „Feltételek és feltételek” alapján keletkezett.

7. Időtartam és megszüntetés
 1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat időtartama megegyezik a vonatkozó „Feltételek és feltételek” időtartamával. Ha a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a felmondás területén a jogok és kötelezettségek megegyeznek a vonatkozó „Általános Szerződési Feltételekben” meghatározottakkal.
 2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő első kérésére törli vagy visszaküldi az Adatkezelőnek az összes Személyes adatot a Szolgáltatások nyújtásának befejezését követően, és törli az összes meglévő másolatot, kivéve, ha az Adatfeldolgozó köteles az ilyen személyes adatokat az EU vagy a tagországok hatálya alatt megőrizni. állami jog.
 
8. Különféle
 1. Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései és a felek között létrejött egyéb megállapodások között ellentmondás van, a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak a Felek adatvédelmi kötelezettségei tekintetében. Abban az esetben, ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az említett egyéb megállapodások kikötései kapcsolódnak-e a felek adatvédelmi kötelezettségeihez, a jelen adatvédelmi nyilatkozat az irányadó.
 2. A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen DPA többi rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést (i) úgy módosítják, hogy az garantálja érvényességét vagy végrehajthatóságát, ugyanakkor a lehető legnagyobb mértékben megőrizze a Felek szándékait, vagy – ha ez nem lehetséges – (ii) mintha érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész soha nem szerepelt benne. A fentiek akkor is érvényesek, ha ez az adatvédelmi nyilatkozat kihagyást tartalmaz
 3. Erre az adatvédelmi nyilatkozatra ugyanaz a törvény vonatkozik, mint az Ügyfél és az EasySIGN között létrejött megállapodásra az Előfizetés megkötésekor, kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi törvény kötelező.
 4. Erre a feldolgozási megállapodásra a holland törvények vonatkoznak. A végrehajtással kapcsolatos bármely vitát az illetékes eindhoveni bíróság elé kell terjeszteni
   
A Feldolgozó nevében:
Teljes név: Paul Schoofs
Pozíció: Ügyvezető igazgató
Cím: Melkweg 5, 5527 CZ Hapert
Találka: 21. március 2022.
Aláírás:
 

1. melléklet – Az érintettek kategóriái
A továbbított személyes adatok az érintettek alábbi kategóriáira vonatkoznak:
 • Companies
 • Az ügyfél ügyfelei
 • Az alkalmazottak
 • Szállítók
 
A feldolgozás tárgya
Szoftverek használata jelzések és egyéb grafikai termékek tervezéséhez és gyártásához.

Az adatkezelés jellege és célja
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében gyűjti, tárolja, feldolgozza és felhasználja az Érintett Személyes Adatait a szerződés teljesítése érdekében, ideértve:
 • Feladatok, értekezletek és hívások kezelése;
 • Személyes adatok hozzáadása a CRM-eszközökhöz e-mailek követése, névjegyek és cégek kezelése céljából;
 • értékesítési folyamat nyomon követése;
 • Számlázás;
 • Időbejegyzés;
 • Támogatási jegyek (beleértve a statisztikákat is) készítése és kezelése
 • Célalkotás és -menedzsment
 • Voice-over-ip
 
Személyes adatok típusa
Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében gyűjtött, feldolgozott és felhasznált Személyes adatok a következő személyes adatok kategóriákra vonatkoznak: felhasználási adatok és elérhetőségek, pontosabban: Abonnementsgegevens:
 • a kívánt előfizetés;
 • felhasználónév;
 • Jelszó;
  Az adataid:
 • kereszt-és vezetéknév;
 • telefonszám;
 • email cím;
 • voorkeurtaal;
  A céged adatai:
 • Cégnév;
 • számlázási cím;
 • irányítószám és város;
 • ország;
 • email cím;
 • Adószám;
  fizetési részletek:
 • IBAN és hozzárendelés.
Kapcsolattartó személy a biztonság megsértése esetén
Ez lesz az a személy, akit a megállapodás kapcsolattartójaként jelöltek ki. Ezt a címre bejelentkezve találja meg www.EasySIGN.com a "Saját adataim" alatt.

Kapcsolatfelvétel a processzorral
Megfelelőségi és adatvédelmi menedzser: EasySIGN BV, Paul Schoofs support@easysign.com

2. melléklet – Biztonsági intézkedések lapja
Az Adatfeldolgozó által a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően végrehajtott technikai és szervezeti biztonsági intézkedések ismertetése: Jelen Függelék ismerteti azokat a technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket és eljárásokat, amelyeket az Adatfeldolgozónak legalább a létrehozott, gyűjtött, kapott személyes adatok biztonságának védelme érdekében be kell tartania. , vagy más módon szerzett.

általános
A műszaki és szervezési intézkedések a Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontjában a technika állásához tartozónak tekinthetők. Az Adatfeldolgozó idővel értékeli a technikai és szervezési intézkedéseket, figyelembe véve a végrehajtás költségeit, az adatkezelés jellegét, terjedelmét, kontextusát és céljait, valamint a valószínűségi és súlyossági fokbeli eltérések kockázatát a természetes személyek jogai és szabadságai tekintetében.

Részletes műszaki intézkedések
  Logikai hozzáférés-vezérlés az EasySIGN rendszereihez, jelszavak használatával:
 • Az EasySIGN minden alkalmazottja tájékozott a „társadalmi tervezésről”, és óvakodik tőle;
  Az EasySIGN éjjel-nappal figyeli rendszereit:
 • A rendelkezésre állást ötpercenként mérik.
 • Az EasySIGN (virtuális) szervereinek felügyeletét az üzemeltetési mérnökökből és fejlesztőkből álló képzett csapat végzi, így gépenként és szolgáltatásonként mérhető, hogy rendelkezésre állnak-e, és biztosítják-e a megállapodás szerinti szolgáltatási szintek teljesítéséhez szükséges teljesítményt. A riasztások Whatsappon és e-mailen keresztül történnek.
Az Ügyfél konfigurációjától függően az EasySIGN általában részben felhőben működik. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezési licencek megkövetelik a Wibu Systems (alvállalkozó Claranet GmbH) és a Webwhales Woocommerce adatközpontjainak elérhetőségét. Az ügyféllicenc-hozzáférési rendszerek működése és elérhetősége nem függ a haperti irodánkban lévő helyi szerverektől. Az EasySIGN SSL biztonsági protokollokat használ. Megfelelő és naprakész mechanizmus működik a rosszindulatú szoftverek, köztük a számítógépes vírusok észlelésére és kezelésére. A Személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A munkavállalókat szigorú titoktartási kötelezettség terheli, amelyet a munkaszerződés tartalmazza. Az épület riasztóval felszerelt, munkaidőn kívül 24/7 felügyelet alatt áll. Munkaidőben az ajtó zárva van, a belépés csak előzetes bejelentkezés alapján és az EasySIGN munkatársának irányítása mellett lehetséges.

Naplófájlok
  Minden felhasználói művelet naplózásra kerül és korlátlan ideig tárolódik. A naplók a következő összetevőkből állnak:
 • Bejövő levél: az EasySIGN-nek küldött összes levél
 • EasySIGN webhely és szoftver: minden művelet, amelyet a felhasználó az EasySIGN segítségével hajt végre, és az ebből eredő összes hiba;
  A naplókban a következő személyes adatok szerepelnek:
 • Felhasználónév
 • számítógép neve
 • Felhasználóazonosító
 • IP-cím
 • E-mail cím / teljes e-mail
Ezekkel az adatokkal meg lehet tudni, hogy ki ez a felhasználó, és mit csinált ez a személy. Az EasySIGN határozatlan ideig tárolja a „Dokumentum munkafolyamat állapotát” naplófájlokban, és ezért korlátlan ideig tárolja is. Ebben a naplóban mindig ellenőrizheti, hogy milyen műveleteket hajtottak végre a dokumentumokon, például licenc megadását, névváltoztatást, megnyitást, törlést, felosztást, csoportosítást, exportálást, nyomtatást, hibaüzeneteket stb. Ezeket a naplóadatokat a termelési szervereken tárolják. napló adatbázisokban. Ez egy másik adatbázis, mint a WooCommerce webáruház adatbázisa.  

Kérdése van?

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha kérdése van a magánéletével vagy az Önről gyűjtött adatokkal kapcsolatban. Vegye fel a kapcsolatot támogató csapatunk.

Are you ready to make things EASY?